REGIONE MOLISE, bandi aperti: OPERAZIONE TRASPARENZA!